Nasza oferta

 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę naszej firmy na wykonywanie usług w zakresie administrowania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej. W ramach umów ze wspólnotami, firma nasza zobowiązuje się do:
 • kontroli nad utrzymaniem nieruchomości w należytym porządku i czystości
 • kontroli nad wykonywaniem bieżących konserwacji i dokonywaniem drobnych napraw w części wspólnej nieruchomości
 • wykonywania wszelkich czynności zmierzających do ubezpieczenia nieruchomości we właściwych terminach, utrzymania dostaw i usług dla nieruchomości (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, energia cieplna, itp.)
 • prowadzenia ewidencji pozaksięgowej nieruchomości wspólnej w sposób umożliwiający ustalenie przychodów, kosztów dla nieruchomości wspólnej oraz sald dla poszczególnych właścicieli i usługodawców
 • prowadzenia książki obiektu budowlanego i nadzoru nad terminowym wykonywaniem przeglądów przewidzianych Prawem Budowlanym
 • przygotowania sprawozdań rzeczowych i finansowych dla Zarządu wspólnoty (kwartalnych, półrocznych, rocznych)
 • przygotowanie propozycji planów gospodarczych dla Zarządu wspólnoty, przygotowania i organizacji zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • rozliczania rocznych kosztów nieruchomości wspólnej i zaliczek wnoszonych przez właścicieli na ten cel
 • rozliczania kosztów dostawy mediów do lokali właścicieli
 • nadzoru nad terminowością regulowania zobowiązań wspólnoty ( w miarę posiadanych środków pieniężnych)
 • nadzoru nad terminowością regulowania zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej poszczególnych lokali
 • bieżącego informowania Zarządu wspólnoty o płynności finansowej wspólnoty oraz o zaległościach w opłatach poszczególnych jej członków i udzielania wszelkiej pomocy w windykacji należności wspólnoty.
Oświadczamy ponadto, że firma nasza jest prowadzona przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, którzy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dobrem Waszej nieruchomości, poprawą komfortu jej zamieszkiwania, a ponadto optymalizacją ponoszonych kosztów zapraszamy do nawiązania kontaktu. Proponujemy Państwu możliwość osobistego spotkania z nami, po umówieniu telefonicznym pod nr tel. 511 307 486.
 
 
Z poważaniem,    
Zespół Anwa S.C.